به دنبال خدا نگرد .....


خدا در دیر و بتکده و مسجد نیست ....


لابلای کتاب های کهنه نیست ...

 
خدا را در کوچه پس کوچه های درویشی و دوری از انسانها نگرد ...


آنجا نیست ....


خدا در دستی است که به یاری می گیری ...


در قلبی است که شاد می کنی،


در لبخندی است که به لب می نشانی .........


در فاصله نفس های من و توست که به هم آمیخته ....


در قلبیست که برای تو می تپد ....


در میان گرمای دستان ماست که به هم پیچیده.....


خدا اینجاست همسفر مهربان من


ادامه مطلب